פסקי הדין שניתנו בחודש ינואר ע"י בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין בחיפה

עו"ד אבי גולדבליט מ.ר. 8204 – בד"א 56/18, 64/18. בית הדין המשמעתי הארצי קיבל את ערעורה של ועדת האתיקה, והחמיר באופן משמעותי בעונשו של עו"ד גולדבליט. הנקבל הורשע ע"י ביה"ד המשמעתי המחוזי בעבירות של התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין (עבירה בניגוד לסעיף 61(3) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, להלן: "חוק הלשכה"),  ובאי-שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין (בניגוד לסעיפים 53 + 61(1) לחוק הלשכה), והושת עליו עונש השעייה ע"ת מעיסוק במקצוע למשך 4 חודשים, ולתקופת תנאי של 3 שנים. כן הוטל עונש נזיפה. עו"ד גולדבליט הגיש ערעור על פסק הדין לבית הדין המשמעתי הארצי (הן על הכרעת הדין, והן על חומרת העונש), ואילו ועדת האתיקה הגישה ערעור מטעמה על קולת העונש. ערעורו של הנקבל נדחה במלואו ע"י ביה"ד הארצי, ואילו ערעורה של ועדת האתיקה על קולת העונש התקבל, באופן שעונשו של עו"ד גולדבליט הוחמר במידה משמעותית, והוטל עליו עונש השעייה בפועל למשך 15 חודשים (לריצוי החל מחודש מרס 2019), וכן עונש השעייה ע"ת של 15 חודשים למשך תקופת תנאי של 3 שנים. כמו כן, חוייב הנקבל בהוצאות הלשכה בסך של 3,000 ש"ח.

עו"ד אבי גולדבליט מ.ר. 8204 – עב"י (י-ם) 19012-07-18. ביהמ"ש המחוזי בירושלים דחה ברובו את ערעורו של מר גולדבליט, על פסק דינו של בית הדין המשמעתי הארצי.  הנקבל הורשע ע"י ביה"ד המשמעתי המחוזי, בין היתר, בעבירות של: עיכוב כספי לקוח (עבירה בניגוד לכלל 40 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו-1986, להלן: "כללי האתיקה", ביחד עם סעיף 61 לחוק הלשכה); אי-מתן הודעה ללקוח על קבלת סכומי כסף עבורו (עבירה בניגוד לכלל 40 לכללי האתיקה, ביחד עם סעיף 61(2) לחוק הלשכה); שימוש בביטויים מעליבים ופוגעים כלפי ב"כ הצד שכנגד, עבירה של אי-שמירה על כבוד הצד שכנגד (עבירה בניגוד לכלל 32 לכללי האתיקה, ביחד עם סעיף 61(2) לחוק הלשכה); נקיטה בלשון משתלחת כלפי בית המשפט (עבירה בניגוד לכלל 32 לכללי האתיקה, ביחד עם סעיף 61(2) לחוק הלשכה); נקיטת ביטויים מעליבים ופוגעים כלפי רופאי קופ"ח "מכבי" – עבירה של אי-שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין (עבירה בניגוד לסעיף 53 לחוק הלשכה); מסירת תיקים ומסמכים ללקוח באופן שיש בהם כדי לפגוע בלקוח – פעולה בניגוד לחובת הנאמנות והמסירות בייצוג הלקוח (עבירה בניגוד לסעיפים 54 + 61(1) לחוק הלשכה); ובאי מתן תשובה לתלונה (עבירה על כלל 2 לכללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים), התשכ"ב-1962, יחד עם סעיף 61(1) לחוק הלשכה). הושת עליו עונש השעייה ע"ת של 3 שנים למשך 3 שנים, וכן קנס בסך 5,000 ש"ח. כן חוייב בתשלום הוצאות ללשכה בסך של 3,000 ש"ח. ערעורו של הנקבל נדחה בעיקרו ע"י בית הדין המשמעתי הארצי, בכפוף לכך ש: הנקבל זוכה מביצוען של כמה עבירות בהן הורשע ע"י הערכאה הראשונה (עבירות שאינן נכללות ברשימת העבירות דלעיל), ולעניין העונש: עונש ההשעייה ע"ת קוצר לתקופה של שנתיים (למשך 3 שנים), הקנס הופחת לכדי 4,000 ₪, וסכום ההוצאות הוקטן לסך של 2,000 ₪. ערעורה של ועדת האתיקה על קולת העונש, נדחה. הן הנקבל והן ועדת האתיקה הגישו ערעורים מטעמם (בזכות) לבית המשפט המחוזי בירושלים. ערעורה של ועדת האתיקה נמחק בהסכמה (לאחר שהוועדה הסכימה למשוך את ערעורה), ואילו ערעורו של עו"ד גולדבליט נדחה ברובו, באופן שהוא זוכה מביצוע עבירה של אי-מתן תגובה לתלונה, ועונש ההשעייה ע"ת קוצר לתקופה של 21 חודשים (במקום 24 חודשים) ולתקופת תנאי של 3 שנים. יתר רכיבי פסק דינו של בית הדין המשמעתי הארצי, הן לעניין עצם ההרשעה והן לעניין העונש, נותרו בעינם.

מר יוסף רסמי עמארנה מ.ר. (לשעבר) 18414 – בדא 65/17. מר עמארנה הורשע ע"י ביה"ד המשמעתי של לשכת עוה"ד במחוז חיפה בעבירות של שליחת יד בכספי לקוח – התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין (עבירה בניגוד לסעיף 61(3) לחוק הלשכה), הפרת חובות הנאמנות והמסירות ללקוח (עבירה בניגוד לסעיפים 54 + 61(1) לחוק הלשכה), אי-שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין (בניגוד לסעיפים 53 + 61(1) לחוק הלשכה), ובאי-מתן תגובה לתלונה (עבירה לפי סעיף 5(א) לכללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים), התשע"ה-2015, להלן: "כללי סדרי הדין", יחד עם סעיף 61(1) לחוק הלשכה). הוטל עליו עונש הוצאה לצמיתות משורותיה של לשכת עורכי הדין. כן חוייב בתשלום הוצאות ללשכה בסך של 5,000 ש"ח, ובתשלום הוצאות למתלונן בסכום זהה של 5,000 ש"ח. מר עמארנה הגיש ערעור על פסק הדין לבית הדין המשמעתי הארצי, ובמהלך הדיון בערעור, קיבל את המלצת מותב בית הדין וחזר בו מערעורו, אשר נדחה בהסכמה.

מר יוסף רסמי עמארנה מ.ר. (לשעבר) 18414 – בדא 62/17. מר עמארנה הורשע ע"י ביה"ד המשמעתי של לשכת עוה"ד במחוז חיפה בעבירות של שליחת יד בכספי לקוח – התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין (עבירה בניגוד לסעיף 61(3) לחוק הלשכה), הפרת חובות הנאמנות והמסירות ללקוח (עבירה בניגוד לסעיפים 54 + 61(1) לחוק הלשכה), ובאי-שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין (בניגוד לסעיפים 53 + 61(1) לחוק הלשכה), הוטל עליו עונש הוצאה לצמיתות משורותיה של לשכת עורכי הדין. כן חוייב בתשלום הוצאות ללשכה בסך של 5,000 ש"ח, ובתשלום הוצאות למתלונן בסכום זהה של 5,000 ש"ח. מר עמארנה הגיש ערעור על פסק הדין לבית הדין המשמעתי הארצי, ובמהלך הדיון בערעור, קיבל את המלצת מותב בית הדין וחזר בו מערעורו, אשר נדחה בהסכמה.

מר מוחמד עאבד מ.ר. (בעבר) 25991 – בפ 50/18. הורשע ע"י בית המשפט המחוזי בחיפה בהליך פלילי, בשורה של עבירות ביטחוניות בגין העברת מסרים בין אסירי חמאס השוהים בבתי כלא שונים בישראל, ובין אסירי חמאס לגורמי חוץ. כמו כן, הורשע בעבירות כלכליות הקשורות לתמורה הכספית שקיבל עבור פעולותיו. הוא נידון לעונש מאסר בפועל לתקופה של ½7 שנים. ערעורו של מר עאבד על עצם הרשעתו נדחה ברובו, ואילו ערעורו על חומרת העונש התקבל, באופן שעונש המאסר בפועל קוצר לתקופה של ½5 שנים. בעקבות הרשעתו הפלילית, קיבל ביה"ד המשמעתי של לשכת עוה"ד במחוז חיפה, תוך הפעלת סמכותו שלפי ס' 75 לחוק הלשכה, את בקשתה של ועדת האתיקה, והשית על מר מוחמד עאבד עונש הוצאה לצמיתות משורותיה של לשכת עורכי הדין.

עו"ד שפיק דרויש מ.ר. 26839 – בדא 38/18. בית הדין המשמעתי הארצי קיבל את ערעורה של ועדת האתיקה על קולת העונש, והחמיר באופן משמעותי בעונשו של הנקבל. עו"ד דרויש הורשע ע"י ביה"ד המשמעתי המחוזי בעבירה של הפרת חובות הנאמנות והמסירות ללקוח (עבירה בניגוד לסעיפים 54 + 61(1) לחוק הלשכה), והושת עליו עונש השעייה ע"ת של 12 חודשים למשך תקופת תנאי של 3 שנים. ועדת האתיקה הגישה ערעור על קולת העונש, וזה, כאמור, התקבל, באופן שהוטל על הנקבל עונש השעייה בפועל למשך 12 חודשים, בנוסף לעונשים שהוטלו עליו ע"י הערכאה הראשונה.

עו"ד נעים עלאא מ.ר. 49831 – בד"א 60/18. הנקבל הורשע לפי הודאתו ע"י ביה"ד המשמעתי המחוזי בביצוע עבירה של התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין (עבירה בניגוד לסעיף 61(3) לחוק הלשכה), והושת עליו עונש של אזהרה. ערעורה של ועדת האתיקה על קולת העונש התקבל ע"י ביה"ד המשמעתי הארצי, ועונשו של הנקבל הוחמר (בהסכמה) לכדי עונש השעייה ע"ת של חודש למשך שנה אחת.

עו"ד ג'יהאד אבו ריא מ.ר. 16965 – בדא 54/18, 57/18. הנקבל הורשע ע"י ביה"ד המשמעתי של לשכת עוה"ד במחוז חיפה בעבירה של אי-שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין (בניגוד לסעיפים 53 + 61(1) לחוק הלשכה), והושת עליו עונש השעייה בפועל למשך 3 חודשים, וכן עונש השעייה ע"ת של 9 חודשים למשך תקופת תנאי של שנתיים. כן חוייב בתשלום הוצאות ללשכה בסך של 3,000 ש"ח. הן הנקבל והן הקובלת (ועדת האתיקה) הגישו ערעורים על פסק הדין לביה"ד המשמעתי הארצי. ערעורה של ועדת האתיקה התקבל באופן שהנקבל הורשע בביצוע עבירה של עיכוב כספי לקוח (עבירה לפי כלל 40 לכללי האתיקה, יחד עם סעיף 61(2) לחוק הלשכה). מנגד, ביטל ביה"ד הארצי את ההרשעה בעבירה של אי-שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין. הערעורים על גזר הדין נדחו והעונשים שהושתו ע"י הערכאה הראשונה נותרו בעינם. בנוסף, הנקבל חוייב בתשלום הוצאות ללשכה בסך של 6,000 ש"ח.

מר נג'יב אבו-שרקי מ.ר. (בשעתו) 22687 – בדא 17/18, 23/18. בית הדין המשמעתי הארצי קיבל את ערעורה של ועדת האתיקה על קולת העונש, והחמיר בעונשו של מר אבו שרקי. הנקבל הורשע ע"י ביה"ד המשמעתי המחוזי בעבירות של הפרת חובות הנאמנות והמסירות ללקוח (עבירה בניגוד לסעיפים 54 + 61(1) לחוק הלשכה), התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין (עבירה בניגוד לסעיף 61(3) לחוק הלשכה), ובאי-שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין (בניגוד לסעיפים 53 + 61(1) לחוק הלשכה), והוטל עליו עונש השעייה בפועל למשך 3 חודשים (לריצוי במצטבר לכל עונש השעייה אחר), והשעייה ע"ת של 12 חודשים למשך 3 שנים. ועדת האתיקה הגישה ערעור על קולת העונש, וזה, כאמור, התקבל, באופן שנפסק עונש השעייה בפועל למשך 6 חודשים (במקום 3 חודשים, כפי שהטילה הערכאה הראשונה).

עו"ד וליד אבו אל ניל מ.ר. 62530 – בפ 17/17. הורשע בביצוע עבירות של הפרת חובות הנאמנות והמסירות ללקוח (עבירה בניגוד לסעיפים 54 + 61(1) לחוק הלשכה), אי-שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין (בניגוד לסעיפים 53 + 61(1) לחוק הלשכה), ובאי-מתן תגובה לתלונה (עבירה לפי סעיף 5(א) לכללי סדרי הדין, יחד עם סעיף 61(1) לחוק הלשכה). הוטל עליו עונש השעייה ע"ת של 6 חודשים למשך תקופת תנאי של שנתיים. כמו כן, חוייב בתשלום הוצאות ללשכה בסך של 5,000 ש"ח.

עו"ד אחמד אבו רומי מ.ר. 49643 – בפ 5/18. הורשע על פי הודאתו (במסגרת הסדר טיעון) בביצוע עבירות של התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין (עבירה בניגוד לסעיף 61(3) לחוק הלשכה), ובאי-מתן תגובה לתלונה (עבירה לפי סעיף 5(א) לכללי סדרי הדין, יחד עם סעיף 61(1) לחוק הלשכה). הוטל עליו עונש השעייה ע"ת של 6 חודשים למשך תקופת תנאי של שנתיים.

מר זייד פאדי מ.ר. (בהשעיית חברות) 41607 – בפ 59/17. הורשע בעבירות של התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין (עבירה בניגוד לסעיף 61(3) לחוק הלשכה), ובאי-שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין (בניגוד לסעיפים 53 + 61(1) לחוק הלשכה). הוטל עליו עונש השעייה בפועל מעיסוק במקצוע למשך 18 חודשים (לריצוי במצטבר לעונשי השעייה אחרים שהוטלו עליו, בין בתיקים משמעתיים אחרים, ובין לנוכח הפעלת עונש השעייה ע"ת, כאמור להלן), וכן הופעל במצטבר עונש השעייה ע"ת למשך 24 חודשים, שהוטל בשעתו במסגרתו של הליך משמעתי קודם, כך שבסה"כ יהא על הנקבל לרצות עונש השעייה בפועל למשך (18 + 24 =) 42 חודשים. כן הוטל עונש השעייה ע"ת של 24 חודשים לתקופת תנאי של 24 חודשים.

עו"ד עלי דרויש מ.ר. 36453 – בפ 62/17. הורשע בעבירה של אי-שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין (בניגוד לסעיפים 53 + 61(1) לחוק הלשכה), והוטל עליו עונש של אזהרה.

מר איימן ח'ורי מ.ר. (בהשעיית חברות) 21963 – בפ 17/18. הורשע לפי הודאתו (במסגרת הסדר טיעון) בעבירות של הפרת חובות הנאמנות והמסירות ללקוח (עבירה בניגוד לסעיפים 54 + 61(1) לחוק הלשכה), התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין (עבירה בניגוד לסעיף 61(3) לחוק הלשכה), אי-שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין (בניגוד לסעיפים 53 + 61(1) לחוק הלשכה), ובאי-מתן תגובה לתלונה (עבירה לפי סעיף 5(א) לכללי סדרי הדין, יחד עם סעיף 61(1) לחוק הלשכה). הוטל עליו עונש השעייה ע"ת של 3 חודשים לתקופת תנאי של 12 חודשים. כמו כן, חוייב הנקבל בהוצאות הלשכה בסך של 3,000 ש"ח.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

כתיבת תגובה

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.